Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CHO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ

Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội đã xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của xã hội loài người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là chuẩn bị cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống trên cơ sở tiếp thu, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, tri thức mà nhân loại đã tích lũy được. Có chức năng chuyên biệt, để quá trình giáo dục chất lượng, hiệu quả, yêu cầu trên cả ba phương diện chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm đối với chủ thể của toàn bộ hoạt động giảng dạy là rất cao.