Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GẮN VỚI THỰC TIỄN – MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ

Nguyễn Thị Mai Hoa
Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội đã xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của xã hội loài người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là chuẩn bị cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống trên cơ sở tiếp thu, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, tri thức mà nhân loại đã tích lũy được. Có chức năng chuyên biệt, quá trình giáo dục muốn đạt chất lượng, có hiệu quả cao cần tuân thủ hàng loạt nguyên tắc/nguyên lý trong đó có nguyên lý "học đi đôi với hành", "gắn lý luận với thực tiễn"- một nguyên lý luôn được các nhà sư phạm, các nhà giáo dục quan tâm và trong từng thời kỳ, nó luôn biến động và có những nội dung mới.